วิทยุ กำหนดจัดอบรมแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ PDX ให้กับหน่วยส่วนกลาง ในห้วง 17-26 ส.ค. 63

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th