แบบสอบถามข้อมูลประกอบการตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ PDX ในพื้นที่ ทภ.1-4 (ปี 63)

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th