วิทยุการประชุมกำหนดความต้องการและแนวทางในการปรับปรุงโปรแกรมระบบงานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 15 ม.ค.64

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th

<p>

</p>