วาระการประชุมพิจารณาร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังพลทหารกองประจำการ (11 ก.พ.64)

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th

<p>

</p>