อนุมัติให้หน่วยและกำลังพล ทบ. บันทึกข้อมูลในประวัติกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX)

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th