รายงานผลการทดสอบโปรแกรมระบบงานตรวจประวัติกำลังพล ในระบบฐานข้อมูลกำลังพล อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) และขออนุมัติใช้งานโปรแกรมฯ

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th