---admin---

แจ้งเพื่อทราบ
กองทัพบก ขอเรียนชี้แจงให้ท่านผู้ที่ต้องการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆได้รับทราบว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๕ เป็นต้นไป ขอให้ท่านดำเนินการ ส่งข้อความร้องเรียน ที่เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งท่านเห็นว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องได้โดยตรง ทั้งนี้การดำเนินการแต่ละเรื่องร้องเรียน จะถูกนำมาแก้ไขและแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยดังกล่าว โดยกองทัพบกจะรับผิดชอบดูแลในภาพรวม และให้แต่ละหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ดำเนินการต่อปัญหาพร้อมกับชี้แจงข้อมูลให้ท่านทราบ สำหรับเว็บไซต์ที่เปิดให้ร้องเรียนในลักษณะเช่นเดิมนี้จะปิดบริการตั้งแต่ ๑๖ พ.ย. ๕๕ เป็นต้นไป
จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ


หน่วยรับเรื่องร้องเรียน


สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ส่วนสนับสนุนบัญชาการกองทัพบก
กรมกำลังพลทหารบก กรมข่าวทหารบก
กรมยุทธการทหารบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมกิจการพลเรือนทหารบก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรมการเงินทหารบก
กรมการสารวัตรทหารบก กรมสวัสดิการทหารบก
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
กรมสารบรรณทหารบก กรมจเรทหารบก
กรมการขนส่งทหารบก กรมการทหารช่าง
กรมการทหารสื่อสาร กรมยุทธโยธาทหารบก
กรมการสัตว์ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กรมพลาธิการทหารบก กรมแพทย์ทหารบก
กรมสรรพวุธทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองพลทหารปืนใหญ่
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ศูนย์การบินทหารบก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก
กองทัพภาคที่๑ กองทัพภาคที่๒
กองทัพภาคที่๓ กองทัพภาคที่๔
กรมดุริยางค์ทหารบก ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก