---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : กรมสารบรรณทหารบก


  78 จากคุณ สุมณฑา วัฒนสินธุ์ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2562 11:16 การดำเนินการ
  77 จากคุณ ต้อง เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2562 07:15 การดำเนินการ
  75 จากคุณ ภรรควัตร วิจติพรรณ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562 18:15 การดำเนินการ
  71 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 11:31 การดำเนินการ
  64 จากคุณ เด็กจังหวัด เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2560 22:47 การดำเนินการ
  61 จากคุณ น.ส.นิตยา พันธุ์สด เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560 23:27 การดำเนินการ
  60 จากคุณ พ.ท.สฤษดิ์ ฯ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560 12:06 การดำเนินการ
  59 จากคุณ จ.ส.ต.วิชิต นิรันดี เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2560 14:58 การดำเนินการ
  58 จากคุณ จ.ส.อ.ระพิน ด้วงเกิด เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2560 14:27 การดำเนินการ
  57 จากคุณ ร.ต.ปัณณวิชญ์ ปัญญาบุญ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2560 10:47 การดำเนินการ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]