---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : กรมจเรทหารบก


  133 จากคุณ ลุงกาศ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563 16:53
  132 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563 23:29
  131 จากคุณ น.ส.ภัทรวดี กรึกรัมย์ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 00:56 การดำเนินการ
  130 จากคุณ สรราพวุธ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2563 23:37
  129 จากคุณ นายชัชวาลย์ บุญผ่อง เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2563 16:01
  128 จากคุณ ทหารบก เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 21:17
  127 จากคุณ สามารถ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 07:45
  126 จากคุณ สุธาภัสสร เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 10:37
  125 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2563 19:58
  124 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2563 19:24
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]