---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  281 จากคุณ นาย พิทักษ์ จวบกระโทก เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 16:50
  280 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2563 22:02
  279 จากคุณ ไม่ระบุ​ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2563 10:24
  278 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2563 00:12
  277 จากคุณ ข้าราชการตัวเล็ก เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 15:12
  276 จากคุณ แนะนำให้ยุบศูนย์เถิดฯ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 13:39
  275 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 13:36
  274 จากคุณ ว่าที่ร้อยโทชาล์ หิรัญศุภโชติ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 08:24
  273 จากคุณ นศท เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2563 19:57
  272 จากคุณ ผกก.พรชัยเรียกรับเงินเด็ก เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 10:21
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]