---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  272 จากคุณ ผกก.พรชัยเรียกรับเงินเด็ก เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 10:21
  271 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2562 12:12
  270 จากคุณ พ่อของเด็กที่ถูกกระทำ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 10:01
  269 จากคุณ ข้าราชการสัสดี เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 12:30
  268 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2562 07:53
  265 จากคุณ วรรณา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562 07:36
  264 จากคุณ วรรณนา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562 07:23
  263 จากคุณ ​ผกท.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 02:18
  262 จากคุณ นายณัชพัฒน์ แย้มกลัด เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2562 06:50
  261 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 08:29
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]