---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : กรมแพทย์ทหารบก


  31 จากคุณ ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2559 17:32
  30 จากคุณ ประชาชน เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2559 08:53
  29 จากคุณ ชายอิสระ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2558 18:58
  28 จากคุณ อาม เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2558 22:07
  27 จากคุณ กิตติพัชร เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2558 00:52
  26 จากคุณ น้องเพลง นามแฝง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2558 12:25
  25 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2558 15:48
  23 จากคุณ น.ส มารีแย อาแวกาจิ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2557 18:21
  22 จากคุณ นางสาวพิชญธิดา เฉลิมกาย เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2557 14:33
  21 จากคุณ ขอความเป็นธรรม เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557 12:00
[1] [2] [3] [4]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]