---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  110 จากคุณ ไกรวุฒิ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2557 17:23
  109 จากคุณ สุจิรา เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2557 17:19
  108 จากคุณ ไอริณ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2557 21:28
  107 จากคุณ จิต เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2557 21:21 การดำเนินการ
  106 จากคุณ นาย วุฒิไกล เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2557 21:08 การดำเนินการ
  105 จากคุณ ไม่ขอระบุคับ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 19:40
  104 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 11:52
  103 จากคุณ พ่อและแม่ของพลฯทหาร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 08:04 การดำเนินการ
  102 จากคุณ ไม่ระบุ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2557 22:13
  101 จากคุณ ผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2557 22:02 การดำเนินการ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]