---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  105 จากคุณ ไม่ขอระบุคับ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 19:40
  104 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 11:52
  103 จากคุณ พ่อและแม่ของพลฯทหาร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 08:04 การดำเนินการ
  102 จากคุณ ไม่ระบุ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2557 22:13
  101 จากคุณ ผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2557 22:02 การดำเนินการ
  100 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2557 10:57
  99 จากคุณ สาวิณี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557 23:20
  98 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2557 23:11
  97 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2557 20:15
  96 จากคุณ - เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2557 22:17
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]