---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : กรมสรรพวุธทหารบก


  63 จากคุณ สพ แต่ในเน็ต เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2557 08:45 การดำเนินการ
  62 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2557 17:42 การดำเนินการ
  61 จากคุณ ไม่ออกนาม เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 12:13 การดำเนินการ
  60 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2557 21:47 การดำเนินการ
  59 จากคุณ อนุสรณ์ ทับเอี่ยม เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2557 10:39 การดำเนินการ
  58 จากคุณ น้อย เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 12:54 การดำเนินการ
  57 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2557 21:38 การดำเนินการ
  56 จากคุณ นายรณฤทธิ์ ตางจงราช เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2557 21:32 การดำเนินการ
  55 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2557 21:53 การดำเนินการ
  54 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557 08:13 การดำเนินการ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]