---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  72 จากคุณ นางจรวยศรี เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2556 14:47 การดำเนินการ
  71 จากคุณ นศท.ณภัทรกร สระทองพวง เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2556 17:21 การดำเนินการ
  70 จากคุณ ว่าที่พ.ต.วันชัย ไวศยดำรง เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2556 13:51 การดำเนินการ
  69 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2556 12:04 การดำเนินการ
  68 จากคุณ นางนอง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2556 14:46 การดำเนินการ
  67 จากคุณ อารีรัตน์ แซ่ซิ้ม เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556 14:27 การดำเนินการ
  66 จากคุณ จ.ส.ท.สกนธ์กาญจน์ จันพรม เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2556 12:09 การดำเนินการ
  65 จากคุณ สุภัทตรา เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2556 09:39 การดำเนินการ
  64 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2556 13:25 การดำเนินการ
  63 จากคุณ นาย ..วิจิตร ปินตาปิน.. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2556 16:24
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]