---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  65 จากคุณ สุภัทตรา เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2556 09:39 การดำเนินการ
  64 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2556 13:25 การดำเนินการ
  63 จากคุณ นาย ..วิจิตร ปินตาปิน.. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2556 16:24
  62 จากคุณ นายชัยสิทธิ์ นันทธนากิตติ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2556 00:12 การดำเนินการ
  61 จากคุณ ผกท.ในสังกัด มทบ41 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2556 13:38 การดำเนินการ
  60 จากคุณ อดีตทหารเก่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2556 23:05
  59 จากคุณ ผู้โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2556 21:28
  58 จากคุณ ผู้โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2556 21:20
  57 จากคุณ ผู้ไม่ได้รับโอกาส เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2556 16:19
  56 จากคุณ ข้าราชการชั้นผูู้น้อย ๆ ๆ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2556 16:18
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]