---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  47 จากคุณ คนที่อ่านหนังสือสอบ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 19:29 การดำเนินการ
  46 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 19:50 การดำเนินการ
  45 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 19:32 การดำเนินการ
  44 จากคุณ แม่ทองดี เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 17:39 การดำเนินการ
  43 จากคุณ คนสู้ชีวิต เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2556 19:32 การดำเนินการ
  42 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556 18:29 การดำเนินการ
  41 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556 17:07 การดำเนินการ
  40 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556 13:14 การดำเนินการ
  39 จากคุณ ประภาพร สิงหธนสพร เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556 11:45
  38 จากคุณ ไม่ระบุ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2556 01:55 การดำเนินการ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]