---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  52 จากคุณ ผู้ออกข้อสอบ ขายข้อสอบ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2556 00:57
  51 จากคุณ อ่านหนังสือเป็นปี เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2556 16:25
  50 จากคุณ ว่าที่ ร้อยโท ธนวัฒน์ ทองโชติฉัตร เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2556 19:03 การดำเนินการ
  49 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556 21:29
  48 จากคุณ จ.ส.อ.ทวี ดวงติ๊บ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 05:12 การดำเนินการ
  47 จากคุณ คนที่อ่านหนังสือสอบ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 19:29 การดำเนินการ
  46 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 19:50 การดำเนินการ
  45 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 19:32 การดำเนินการ
  44 จากคุณ แม่ทองดี เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 17:39 การดำเนินการ
  43 จากคุณ คนสู้ชีวิต เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2556 19:32 การดำเนินการ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]