---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : กรมการสัตว์ทหารบก


  69 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 22:03 การดำเนินการ
  67 จากคุณ วิกราน ชินวงศ์ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2558 20:09 การดำเนินการ
  66 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2558 16:14
  65 จากคุณ กำลังพลชั้นผู้น้อย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2558 13:50
  64 จากคุณ พลตรี ดร.ดนัย เจริญสุขพลอยผล เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2558 15:11
  63 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2558 17:07
  62 จากคุณ ขอความกระจ่าง เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 12:50 การดำเนินการ
  61 จากคุณ นาย. ธวัชชัย ฤกษ์อังคาร เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2558 09:46
  60 จากคุณ ผู้รักษาสุขภาพ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2558 14:34
  59 จากคุณ คนหาเช้ากินค่ำ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 22:14
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]