---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  205 จากคุณ ร้องเรียนสํานักงานสัสดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 17:03
  204 จากคุณ ร้องเรียนสํานักงานสัสดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 17:02
  203 จากคุณ ร้องเรียนสํานักงานสัสดี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 17:01
  202 จากคุณ ร้องเรียนสํานักงานสัสดี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 17:01
  201 จากคุณ ร้องเรียนสํานักงานสัสดี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 16:52
  200 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2560 16:59
  199 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559 00:12
  198 จากคุณ พลอยนภัส เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 10:58
  197 จากคุณ นางสาว สุธิมนต์ หมอเล็ก เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2559 17:30
  196 จากคุณ นางสาว สุธิมนต์ หมอเล็ก เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2559 17:29
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]