---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : กรมการทหารช่าง


  20 จากคุณ กำลังพล ช.พัน 6 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2556 14:16 การดำเนินการ
  19 จากคุณ ช พัน 15 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 10:36 การดำเนินการ
  18 จากคุณ สุรารัตน์ ราเกด เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 10:27 การดำเนินการ
  17 จากคุณ สมชาย ชาติไทย เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2556 10:04 การดำเนินการ
  16 จากคุณ วิชา วงศ์คำ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2556 15:41 การดำเนินการ
  15 จากคุณ นาง อภิศรา สเวหาด เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2556 18:09 การดำเนินการ
  14 จากคุณ น.ส.สุวรรณี ครุฑบางยาง เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2556 10:00 การดำเนินการ
  13 จากคุณ นายพงศ์กร สนองค์ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2556 15:33 การดำเนินการ
  12 จากคุณ น.สสภา เกตุสุวรรณ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2556 12:12
  11 จากคุณ น.ส.โสภา เกตุสุวรรณ๖ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2556 20:59
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]