---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  188 จากคุณ ข้าราชการบำนาญ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559 13:13
  187 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2559 00:24
  186 จากคุณ xxx เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559 17:36
  185 จากคุณ สุวิทย์ แสงแก้ว เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559 16:45
  184 จากคุณ นศท.จุฑานนท์ คณฑา เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2559 11:50
  183 จากคุณ ปัญญรัตน์ ขจายแสง เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 20:47
  182 จากคุณ ปัญญรัตน์ ขจายแสง เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 14:57
  181 จากคุณ ปัญญรัตน์ ขจายแสง เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 11:35
  180 จากคุณ นางฐิติมากร สุขศรี เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 17:18
  179 จากคุณ วีระศักดิ์ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 11:33
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]