---admin---

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ร้องเรียน และไม่มีข้อมูลเพียงพอ มีลักษณะคล้ายบัตรสนเท่ห์ โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก / กพ.ทบ. ที่วางไว้ กล่าวคือในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

... ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก ...

หน่วยรับเรื่อง : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  178 จากคุณ นายสมนึก ทรงศิริ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 12:34
  177 จากคุณ ไม่ได้ระบุ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 20:58
  176 จากคุณ รัตนาภรณ์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 15:04
  175 จากคุณ ศุภกร เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2559 16:13
  174 จากคุณ บุณยภู เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2559 11:36
  173 จากคุณ นศท.คนหนึ่ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2559 11:15
  172 จากคุณ นายศุภฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559 04:05
  171 จากคุณ คณัสนันท์ จำนงค์สังข์ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2559 11:05 การดำเนินการ
  170 จากคุณ เชาวลิต นาลาด เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2559 22:45 การดำเนินการ
  169 จากคุณ นายคณัสนันท์ จำนงค์สังข์ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2559 14:15 การดำเนินการ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

[ ส่งเรื่องร้องเรียน ]

[ กลับหน้าแรก ]