ระเบียบหลักการปฏิบัติที่สำคัญข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการจัดกองเกียรติยศ พ.ศ. 2528

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ พ.ศ. 2541

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับ ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับ ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองเกียรติยศ พ.ศ. 2501

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองเกียรติยศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2509

กฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 80)

เรื่อง การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ

เรื่อง การใช้คำบอกคำสั่ง ฯ

ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ

ระเบียบ สนร. ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติฯ พ.ศ.2529

เรื่อง การยืนหลังประธาน

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการต้อนรับ ผู้บังคับบัญชา

เรื่องขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฯ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ในเรื่องเครื่องแบบกองทหารเกียรติยศพิเศษของ ทบ. และขออนุมัติใช้เพื่อพลาง