ระเบียบหลักการปฏิบัติที่สำคัญข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502

คำสั่ง ทบ. เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

คำสั่ง ทบ. เรื่อง การเตรียมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

คำสั่ง ทบ. เรื่อง กำหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่ง ทบ. เรื่อง กำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลและ พ.อ.(พิเศษ)

แนวทางปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรเป็นประจำหน่วยที่ไม่ใช่ลักษณะความผิด

ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550

ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.2541

ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย พ.ศ.2551

หลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

หลักเกณฑ์การบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการ ทบ.ให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยและสำรองราชการ (พ.ศ.2552)