ระเบียบหลักการปฏิบัติที่สำคัญการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ

การช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ ไม่ต่ำกว่า 7 ชั้น

อนุมัติยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปูนบำเหน็จพิเศษแก่ผู้กระทำความชอบ ซึ่งเสียชีวิตทุพพลภาพหรือพิการ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จพิเศษแก่ผู้กระทำความชอบของ ทบ.

การใช้เอกสารสำหรับขอบรรจุทายาททดแทนผู้ที่สูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2529

แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบ บ.ท.ช.

พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2546

ระเบียบ กห. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันชีวิตสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน จชต.(พ.ศ.2553)

ระเบียบ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาปกติ พ.ศ.2529

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับทหารกองประจำการและนักเรียนทหารของ ทบ.(พ.ศ.2559)

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการของ ทบ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ (พ.ศ.2558)

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับกำลังพลของ ทบ.ที่ออกปฏิบัติราชการสนาม (พ.ศ.2559)

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ พ.ศ.2551

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สำหรับกำลังพลของ ทบ.ที่ออกปฏิบัติราชการสนาม (พ.ศ.2554)

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ พ.ศ.2558

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย บ.ท.ช. พ.ศ.2521

เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร

อนุมัติหลักการ กำหนดให้กำลังพลเป็นผู้ปฏิบัติราชการพิเศษ ตามที่ กห. กำหนด

แนวทางออกคำสั่งปฏิบัติราชการสนามและขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ

แนะนำการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิกำลังพล (การขอปูนบำเหน็จ และ พ.ส.ร.)

แนะนำการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการด้านสิทธิกำลังพลในสนาม